Röster för fred

Röster för fred

Fredsseminarium i Mahmoodmoskén 6 mars 2024

Mitt anförande:

I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges namn

Kära åhörare,

Vi har samlats här idag för att höja vår röst för freden. Det är säkerligen ett av vår tids mest trängande behov. Inte bara är freden viktigt för våra eget liv idag, utan också för det av våra barn som vi ska efterlämna denna värld till. För visst önskar vi alla att de ska få leva i en värld präglad av fredlig samexistens!

Jag ska under mitt korta föredrag tala om Islams enastående läror för att etablera fred och rättvisa. Dessa läror har framförts av Ahmadiyyaförsamlingens globale ledare Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, som många år har rest runt i världen och varnat makthavare för konsekvenserna av krig, politiska och ekonomiska orättvisor samt kärnvapenupprustning. Redan i ett tal till ledamöter av det brittiska parlamentshuset år 2008 (för mer än 15 år sedan), sa Hans helighet:

”Det är min farhåga att den politiska och ekonomiska dynamiken mellan världens länder, med tanke på den riktning som saker och ting rör sig i dag, kan leda till ett världskrig. Det är inte bara de fattigare länderna i världen som drabbas av detta, utan även de rikare länderna. Därför är det supermakternas plikt att sätta sig ner och finna en lösning för att rädda mänskligheten från katastrofens rand.”

Hans helighet har under sin tid som Kalif uppmanat makthavare att söka lösa konflikter genom förhandlingar, och därmed förhindra blodbad och utdragna konflikter. Stormakter bör använda sitt inflytande för att etablera fred och rättvisa, istället för att ta sida i konflikter eller gynna sin vapenhandel på bekostnad av andras lidande och blod. Sverige är idag en storsäljare av vapenutrustning. Nu när vi dessutom ska ingå i NATO är detta ett viktigt budskap vi bör rikta till våra egna makthavare. Svenska vapen ska inte användas mot civila!

För att begripliggöra den katastrof som världen står inför, har Hans helighet dragit paralleller till den fruktansvärda förödelse som skedde under de två tidigare världskrigen. Under det andra världskriget dog exempelvis över 60 miljoner människor. 2/3 av dessa var civila. I Japan dog över 200,000 människor genom de två atombomber som föll över Hiroshima och Nagasaki. Vissa lider av kärnavfallets biverkningar ända in i vår tid! Hans helighet varnar oss för att om ett tredje världskrig inträffar, så kommer de oerhört mer avancerade vapen som mänskligheten idag utvecklat att leda till en mycket värre katastrof! Användandet av kärnvapen skulle kunna utplåna hela områden från världskartan!

I ett tal i Japan år 2015 sa Hans helighet att kärnvapen idag inte längre bara finns i de större ländernas arsenal. Han sa:

Även om stormakterna kanske innehar sådana vapen i avskräckande syfte, finns det ingen garanti för att de mindre länderna kommer att visa sådan återhållsamhet. Vi kan inte ta för givet att de aldrig kommer att använda kärnvapen. Det är alltså tydligt att världen står på randen till en katastrof. (Tokyo, Japan 2015)

Respekterade åhörare,

Trots bildandet av internationella förbund som Nationernas förbund och Förenta nationerna, samt införandet av deklarationen om de universella mänskliga rättigheterna, så ser vi tyvärr att fred ej kunnat etableras i världen. Tvärtom. I själva verket fanns redan brister inbakade i de inledande resolutioner och regelverk som antogs av dessa förbund. Ett exempel på detta är vetorätten, som vi sett flagranta missbruk utav under senare tid. Hur kan ett förbund med så orättvisa regler någonsin kunna etablera fred?

Idag lever vi i snarare en värld där det pågår flera olika slags konflikter; vi ser förödande inbördeskrig, vi ser krig mellan mindre nationer, och där större länder tar sida eller kränker de mindres suveränitet. De geopolitiska blocken för ett potentiellt framtida världskrig har redan bildats. 

Vad är då lösningen på bristen av fred i världen? Hans helighet menar att det i grunden enbart finns en enda lösning på detta problem, och det är att människan lär känna och återförenas med sin Skapare, vår Gud. Han sade:

”Dag för dag rör sig mänskligheten längre bort från religion och andlighet, och resultaten är skrämmande. Det är min fasta övertygelse att tron på Gud den Allsmäktige är det enda sättet till räddning och det enda sättet att åstadkomma sann fred både på nationell och internationell nivå. Och därför är det min djupaste önskan och innerliga bön att världen ska känna igen sin Skapare och börja följa Hans sanna läror.”

Respekterade åhörare, ett av Guds namn I Islam är As Salam, den som skänker fred, och i den Heliga Qur’anen står det: Allah kallar till fredens boning, Dar es Salam (10:26).

Islams läror om fred återspeglar detta gudomliga attribut på ett fulländat sätt. Det är en lära som har kraft att etablera fred på alla nivåer i samhället – från familjen som är den minsta enheten, till internationella relationer på högsta nivå. Till att börja med, definierade profeten Muhammad (saw) en muslim på följande vis: Någon vars hand och tunga andra människor går säkra ifrån. Vidare, står det i Koranen att tillåtelse till väpnad strid endast tillfaller dem som angripits, och att de isåfall har rätt till självförsvar (22:40). Här bör vi komma ihåg att profeten Muhammad (saw) och hans följare tillämpade självförsvar först efter 13 år av grymma förföljelser, tortyr och övergrepp! Koranen lär dessutom att den vedergällande handlingen ska vara i proportion till angreppet, men att den som förlåter fienden i syfte av reform kan förvänta sig få sin belöning av Allah (42:41). Om fienden närsomhelst under striderna önskar fred, ska en fredlig lösning sökas på förhandlingsbordet (8:62). Den lär också att om en konflikt uppstår mellan två parter, så förväntas en tredje part medla och söka skapa försoning. Om någon av de två parterna sedan bryter överenskommelsen, så ska alla tillsammans visa upp en enad front mot den förorättande parten till dess att den upphör med sin aggression. Inga stränga villkor för fred ska åläggas någon, som kan leda till frustration och framtida övergrepp (49:10). 

Vidare deklarerar Koranen att sprida skräck, oro och terror är värre än dråp (2:192), och att tvång inte får förekomma i religiösa frågor (2:257). Islam lär ut principen om absolut rättvisa, även om det gäller ens värsta fiende. Det står i den Heliga Qur’anen:

Å ni som tror, var ståndaktiga för Allahs sak och bär vittnesbörd med rättvisa, och låt inte fientlighet från ett folk driva er till att handla annat än med rättvisa. Var rättvisa, det är närmare rättfärdigheten. Och frukta Allah, Allah är förvisso medveten om vad ni gör. (5:9)

Att agera upproriskt eller rebelliskt, eller ens tänka tankar och föra diskussioner som kan leda till uppror, är också något som Qur’anen specifikt förbjuder (16:91). Här ingår medvetet missbruk av yttrandefriheten till att så split, hat och förakt – något vi sett ske regelbundet i vårt land i form av koranbränningar. Rasism och nationalistiskt högmod är också otillåtet enligt Islam, då profeten Muhammad (saw) i sitt sista budskap till muslimerna sade de kända orden att ingen vit människa har företräde över en svart, och ingen svart har företräde över någon vit. I Islam har MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER HAR INGEN HUDFÄRG: ALLA LIV ÄR LIKA MYCKET VÄRDA! I Qur’anen förbjuder Gud muslimerna att åtrå andra folkslags tillgångar och resurser (15:89). Många krig i världen utkämpas idag för att komma åt andra länders naturtillgångar och markområden. Koranen lär snarare att man ska ta hand om de utsatta och behandla sina grannar väl, vare sig det är en ett angränsande hus, stad eller land! Vi i Mahmoodmoskén anser att hela Malmö är vår granne och att vi har skyldigheter gentemot vår kära stad, enligt Islams lära! 

Kära åhörare, detta är ett axplock av Islams vackra läror om fred!

De läror som jag nämnt finns alla bevarade i Islam. Från detta fredsseminarium, vill jag förmedla till er att islams budskap och läror består av inget annat än kärlek, medkänsla och fred!

Jag vill avsluta med ännu ett citat av Hans helighet Mirza Masroor Ahmad, som väl inkapslar hans och församlingens ständiga arbete för världsfreden. Han säger: 

Vi, som är medlemmar i Ahmadiyya Muslimska Samfundet, gör vårt yttersta för att rädda världen och mänskligheten från undergång. Detta beror på att vi i har accepterat Tidens Imam, som sändes av Allah som den Utlovade Messias, och kom som en tjänare till den Helige Profeten Muhammad (frid vare med honom), som själv sändes som en barmhärtighet för hela mänskligheten. Det är på grund av att vi följer den Helige Profetens (frid vare med honom) lära som vi känner extrem smärta och ångest i våra hjärtan över tillståndet i världen. Det är den smärtan som driver oss i våra ansträngningar att försöka rädda mänskligheten från förstörelse och lidande. Därför strävar jag och alla andra Ahmadiyya-muslimer efter att uppfylla vårt ansvar för att uppnå fred i världen.

Tack för att ni kom till vårt seminarium idag och tack för ordet!

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa