Islams Ahmadiyya församling – tro och lära

Islams Ahmadiyya församling – tro och lära

På denna sida publiceras ett utdrag av Islam Ahmadiyya församlings grundare Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) som klargör våra mest centrala trossatser.

Översatt från boken ”Kashti-e-Nuh” (Noahs ark), publicerad år 1902.

Innehåll

1. Våra Läror
2. Frukta inte att världens förbannelser överhopar dig
3. De som ärar den Heliga Qur´anen
4. Så o ni människor
5. Ur trons synvinkel
6. Vem som tillhör mig
7. Vår Gud innehar enorma krafter
8. Gud är den våra planers takbjälk
9. Bevara er från att härma andra nationer
10. Dörren till uppenbarelser är fortfarande öppen
11. Den Heliga Qur´anens upphöjda ställning
12. Sunnans förklarande ställning
13. Hadithernas stödjande ställning
14. Frigörelse från synd
15. Nöj er inte med berättelser
16. Vägen till att uppnå renhet
17. O ni rika och förmögna
18. O ni Islams Lärda människor
19. Landets Gaddi-Nashins och Pirzadehs
20. Mina kära medmänniskor

Tio villkor i trohetseden
_________________________________________________________________

Vår Lära

Låt det vara absolut klart att en verbal förpliktelse inte har något värde om den inte stödjs utav en genuin och bestämd beslutsamhet att leva upp till den på alla sätt. Den som därför lever upp till mina läror, han kommer att vara den som träder in i mitt hem om vilket Allah den Allsmäktige har utlovat: إنّي اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ ”Jag skall själv beskydda dem som är i detta hem.” Man ska, hursomhelst, inte tro att detta gudomliga beskydd endast omfattar dem som lever inom omfånget av detta hem, gjort utav lera och brickor, utan förpliktelsen omfattar även dem som följer mina läror på bästa möjliga sätt och som därför kan kallas inneboende i mitt andliga hem.

För sann efterlevnad av min tro är det grundläggande att man starkt ska tro på att det finns ett Allsmäktigt, Allt-Upprätthållande Supremt Väsen; Skaparen av allting, Oföränderlig, Oändlig och Evig. Han avlar inte, inte heller blev Han avlad. Han är Helig, så det finns varken något behov eller någon möjlighet till att Han skulle hänga sig på korset, eller lida på något sätt, eller utsättas för döden. Han är sådan, att trots att Han är avlägsen, så är Han väldigt nära; och även om Han är väldigt nära, så är Han samtidigt väldigt långt bort. Även om Han är En och helt Unik, så är Hans manifestationer olikartade och varierande. Närhelst en förändring inträffar i människan, så blir Han en ny Gud för denna förändrade människa, och behandlar honom genom en ny manifestation, och människan upplever en förändring i Gud i grad med förändringen i sig själv – inte att det förekommer en förändring i Gud, som är Evig, Oföränderlig och Ytterst Perfekt i sig, utan för varje förändring i människan till det bättre, så uppenbarar Gud Sig Själv i en ny och klarare manifestation. Med varje framgångsrikt försök från människans sida, så visar sig även Gud med en klarare och kraftfullare manifestation. Han uppvisar en extraordinär manifestation av Sina krafter och under, endast då människan uppvisar en extraordinär förändring i sig själv – då detta är roten och grundstenen för de under och mirakel som upplevs utav alla Guds tjänare. Tron på denna Gud, med dessa krafter, är det främsta essentiella villkoret för vår församling. Inpränta denna tro i era hjärtan, och följ dess implikationer och krav och, ge den den främsta och högsta prioriteten över alla jagets begär, och över dess välbefinnande och relationer; att genom handlingar i ert dagliga liv, med stadigt mod, visa en ståndfast lojalitet i Hans väg. Andra människor i den här världen ger Honom inte företräde över mateariella medel, och det stöd de hoppas få från sina vänner och relaterade. Men du bör ge Honom högsta prioritet, så att du i himlen ska anses vara bland Hans folk.

Att visa tecken utav barm är Guds eviga sedvana. Men du kan ta del av denna välsignelse endast då det inte återstår någon skillnad eller avstånd mellan Honom och dig; endast då alla dina önskningar, förhoppningar och längtningar överensstämmer med Hans vilja; endast då du i alla tillstånd, under framgång eller bakslag, i hopp eller besvikelse, förblir i en ödmjuk underkastelse vid Hans tröskel, så att Han skall behandla dig som Han behagar. Om du agerar enligt detta, så kommer denna Gud att uppenbara sig i dig, Som under en lång tid har hållt Sitt ansikte dolt från världen. Finns det då någon bland er som kommer utöva den här läran, endast för att söka Hans välbehag, utan ringaste missnöje över hur Hans vilja går igenom?  Även i bedrövelse skall du sätta fram den bästa foten, då detta är hemligheten bakom din framgång; och du ska sträva ditt yttersta för att sprida doktrinen om Hans singularitet och enhet över hela världen. Var god och sympatisk mot hela mänskligheten; förtryck dem inte med din tunga, dina händer, eller på något annat sätt. Sträva alltid för mänsklighetens välgång. Uppträd aldrig högmodigt gentemot någon, även mot dem som är dina underordnade. Svär aldrig åt någon, även om han svär åt dig. Var ödmjuk, god och vänlig, förlåtande och sympatisk gentemot alla och önska dem väl, så att du ska bli godtagen. Det finns många som låtsas vara goda, vänliga och tillgivande, men inuti är de vargar; det finns många som som tycks vara rena på utsidan, men i hjärtat är de likt ormar. Du kan inte bli acceptarad i Herrens närhet såvida du inte är ren både på utsidan och på insidan. Om du är stor, var isåfall barmhärtig mot dem som är små, och inte föraktfull; om du är vis och lärd, så ska du tjäna de okunniga med ord av visdom, och aldrig försöka förlöjliga deras okunnighet genom att skryta om din lärdom. Om du är rik, så bör du tjäna de fattiga, och inte förakta dem utav självgodhet. Bevara dig från vägarana till undergång! Frukta Herren, var rättfärdig och dyrka inte Herrens skapelse. Vänd er helt mot Honom, och var oengagerad av världen. Bli enbart Hans, levandes endast för Hans vilja och välbehag, avskyendes allt orent och syndaktigt, för Han är säkerligen Helig. Varje morgon bör vittna för dig om att du tillbringat natten med rättfärdighet, och varje kväll ska vittna för dig om att du tillbringat dagen med gudfruktighet i ditt hjärta.

Frukta inte att världens förbannelser överhopar dig, för de försvinner i luften likt rök, och de kan inte förvandla dag till natt. Vad du ska frukta är förbannelsen från Gud, som helt utrotar vemhelst den faller på i båda världarna. Du kan inte undkomma genom hyckleri och skenhelighet, för din Gud Som är din Herre kan se det allra innersta av ditt väsen. Skulle du kunna bedra honom? Så var uppriktig, och var ren, och var helig, och var ärlig. Om så mycket som minsta lilla mörker finns i dig, så kommer det att ta bort allt ljus. Och om det i någon vrå av ditt hjärta finns högmod, självgodhet, skenhelighet, fåfänga, egenkärlek eller lathet, så är du inte alls något som är godtagbart. Låt det inte vara så att du nöjer dig med några få ting och inbillar dig att du gjort tillräckligt, eftersom Gud önskar att du ska genomgå en fullkomlig förändring. Han kräver en död, så att Han sedan ska uppliva dig. Så stifta snabbt fred mellan er, och förlåt era bröders överträdelser, för synnerligen ond är han som inte vill ha fred med sin broder. Han kommer att bli avskuren, eftersom att han önskar splittring. Överge självgodhet och bitterhet emellan er. Även om du har rätt i en fråga ska du uppträda ödmjukt likt du haft fel, så att du ska förlåtas. Överge allt som förtjockar din självgodhet, då den dörr som du kallas till inte kan inträdas av en tjock person.

 Hur olycksalig är inte han som inte tror på dessa ord från Guds mun, som jag har framlagt åt er? Om ni överhuvudtaget önskar att Gud i himmelen ska vara tillfreds med er, skynda er då att bli likt två bröder från samma moder. Endast han är mest ärbar bland er som förlåter sin broders oförrätter, och beklaglig är han som som förblir envis och inte förlåter. Han är inte bland de mina och har ingen del därutav. Hys ständig fruktan för Guds förbannelse, för Han är Helig och Självtillräcklig. Ingen orättfärdig person kan få närhet till Honom. Ingen självgod person kan få närhet till Honom, inte heller förtryckaren eller den orättvise, och inte heller någon som är oärlig. Ingen som inte hyser högaktning för Hans namn kan få närhet till Honom. De som faller för detta livet, likt hundar, insekter eller gamar faller över as, och som funnit ro i denna världen, kan inte få närhet till Honom. Varje orent öga förblir avlägsnat från Honom; varje orent hjärta förblir omedvetet om Honom. Den som lever i elden för Hans skull kommer att bli räddad från dess flammor; den som gråter för Hans skull kommer att glädjas. Han som avskurar sig från denna värld för Hans skull kommer att finna Honom. Bli Guds vän, med ett sant hjärta och med fullkomlig sannfärdighet och engagemang, så att även Han ska bli er Vän. Var god mot era underordnade, och hustrur och era fattigare bröder, så att även du behandlas med barmhärtighet i himlen. Bli helt och hållet Hans, så att även Han blir din. Denna värld är en plats med tusentals ondskor, motgångar och prövningar; så ta tag i Gud med ett ståndfast hjärta, så att Han håller dig skyddad från dessa ondskor, motgångar och prövningar.  Ingen ondska eller olycka uppstår på denna jord utan ett påbud från himlen; och ingen ondska eller olycka lyfts förrän barmhärtighet sänds ner från himlen.  Därför är det vist utav dig att du tar ett fast grepp om roten, utan att bry dig om grenarna. Läkemedel och åtgärder är inte förbjudna, men att man helt förlitar sig på dem är förbjudet. Till sist kommer Guds vilja att gå igenom. Om någon förmår, så är Gudsförlitan den allra bästa belägenheten.

De som ärar den Heliga Qur´anen kommer att bli ärade i himlen.

En annan viktig lära för dig är att du inte lämnar den Heliga Qur´anen likt en övergiven bok, eftersom det är däri, och inte någon annanstans, som ditt liv ligger. De som ärar denna heliga bok; de som ger den Heliga Qur´anen företräde över alla utsagor (ahadith) och ord, de kommer att ges företräde i himlen. Det finns nu ingen bok utöver Qur´anen för mänskligheten på jordens yta, och för människosonen finns ingen annan medlare förutom Muhammed den Utvalde, må Allahs frid och välsignelser vara med honom. Så sträva efter att uppnå en sann kärlek för denna ärade och majestätiske profet, och för att inte ge någon annan något slags företräde över honom, så att du i himlen ska anses vara bland dem som blivit frälsta. Kom ihåg att frälsning inte är något du kommer att uppleva först i livet efter döden. Riktig och sann frälsningen visar sitt ljus redan i detta livet. Vem är det som är frälst? Endast han som hyser en stark tro om att den Levande Guden är en verklighet, och att Muhammed, Allahs frid och välsignelser vare med honom, är medlare mellan Honom och mänskligheten; att det under himlen inte finns någon jämnbördig i rang och status med honom, inte heller någon bok lik den Heliga Qur´anen; att Gud inte önskade ge evigt liv till någon förutom denna välsignade Profet. Genom att hålla honom vid liv för evigt, lade Han grunden för en fortsättning utav fördelarna med hans sharia (lag) och hans andliga fördelar till uppståndelsens dag. Och genom dessa andliga fördelar skickade Han den Utlovade Messias till jorden, vars ankomst var ett måste för att fördigställa islams struktur. Det var oundvikligt att detta skulle inträffa, att Muhammeds (sa) rörelse skulle få nyans genom en andlig Messias, likt dem som man gav till Moses´ (as) rörelse. Detta är vad följande vers av den Heliga Qur´anen åsyftar, nämligen:

إھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ أنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ *  

Moses mottog skatten som gått förlorad för de tidigare generationerna, och Muhammed mottog skatten som Moses´ rörelse olyckligtvis gått miste om. Nu befinner sig Muhammeds rörelse i samma position som Moses´ rörelse, men med en sådan storhet att den överträffar den tusenfalt, medan Messias av Muhammeds rörelse överträffar Jesus tusenfalt. Och den Utlovade Messias av Muhammeds rörelse kom inte bara, sett ur ett tidsperspektiv, precis fjorton århundraden efter den Heliga Profeten, såsom Jesus uppträdde fjorton århundraden efter Moses; utan han kom under en tid då muslimernas tillstånd var likt judarnas under Jesu tid. Jag är därför den Utlovade Messias, och ingen annan. Så den som renhjärtat ingår i Bai’at med mig och helhjärtat blir min följeslagare, och blir försjunken i åtlydnad till mig och överger alla sina personliga målsättningar och avsikter, endast för honom kommer min själ under dessa dagar av stor oro önska att medla för.

Så o ni människor, som anser er vara medlemmar i mitt samfund! I himlen ska ni räknas i mitt följe då ni verkligen börjar göra framsteg i er gudsfruktan. Utför era fem dagliga böner med sådan koncentration och sinnesnärvaro att ni såg Gud framför er med era fysiska ögon. Iaktta fastedagarna för Guds skull med sann uppriktighet. Alla ni som är ålagda zakat bör aldrig misslyckas med att uppfylla denna viktiga obligation; och för dem som pilgrimsfärd till Mecka har blivit obligatorisk, och som inte har några förhinder, så bör de genomföra denna välsignade resa. Gör alla goda gärningar med sådan noggrannhet som de förtjänar, och överge synd med en avsky som reser sig från hjärtat. Var försäkrad om att ingen gärning kan ta er till Gud om den inte genomförs med ett gudsfruktigt hjärta. Gudsfruktighet (taqwa) är roten till allt gott, och för varje gärning där denna rot inte går förlorad, så kommer inte heller gärningen göra det. Det är ofrånkomligt att ni blir prövade med diverse sorger och bedrövelser, likt de före er blev prövade. Så var väl förberedda, så att ni inte misströstar när tiden väl är kommen. Jorden kan inte beröva er någonting om ni har en fast anknytning till himlen. När ni utsätts för någon slags skada, så kommer det enbart vara utav era egna händer; inte fiendens. Om all er världsliga ära går förlorad, så kommer Gud att ge er en evig ära i himlen. Så överge därför aldrig Honom, vadhelst du än får utstå. Ni är ämnade att förföljas på diverse sätt, och att många utav era förhoppningar kommer nekas er, men ni bör inte sörja, för Herren er Gud kommer låta er utså prövningar för att se om ni förblir trofasta eller inte. Om ni önskar att änglar ska sjunga lovord för er i himlen, utstå då de slag ni tillförs och förbli lycklig; lyssna till skällsord och var tacksamma mot Herren; upplev motgångar men bryt aldrig med Honom. Ni är Guds sista folk, så utför sådana goda gärningar som är fullkomliga i sin utmärkthet. Alla de utav er som avslappnar och blir lata kommer kastas ut ur församlingen likt en smutsig sak avlägsnas. Han kommer dö med ångest i hjärtat, och kommer inte kunna tillföra Gud någon slags skada. Hör! Med stor glädje meddelar jag er det glädjande budskapet om att er Gud verkligen existerar. Även om alla är Hans skapelser, så väljer Han endast de som väljer Honom. Han kommer själv till den som går mot Honom. Han ärar de som ärar Honom. Kom mot Honom, efter det att ni blivit uppriktiga i hjärtat, och renat era tungor och ögon och öron, så kommer Han att godta er. 

Ur trons synvinkel, så är allt Gud begär från er att ni anser Honom vara En; och att Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom) är Hans profet och Khatam-un-Nabiyyeen (profeternas insegel) och den allra största. Efter honom kommer det inte att finnas någon profet, förutom han som kläs med den Muhammedanska mantel som en buroz (andlig efterbild), eftersom en tjänare inte är skild från sin mästare, och inte heller en gren från sin rot. Och försäkra er om att Jesus, Marias´ son, gått bort, och att hans grav finns i Kashmir, i kvarteret Khanyar. Gud har nämnt hans död i den Heliga Qur´anen. Jag förnekar inte på något sett Jesus´ (frid vare med honoms) storhet. Även om Gud meddelat mig om att den Muhammedanska messias står högre i rang än Moses´ messias, så hyser jag stor respekt för Jesus, Marias son, eftersom jag utifrån en andlig synvinkel är Khatamul Khulafa (kalifernas insegel) i islam som messias, likt Jesus var Khatamul Khulafa inom den israelitiska rörelsen. Inom Moses´ rörelse var Jesus den utlovade messias, medan jag är den utlovade messias i den Muhammedanska rörelsen. Jag respekterar därför honom som jag bär samma namn med, och den som säger att jag inte gör det är en lögnare och orosstiftare.

Vem som tillhör mitt samfund och vem som inte gör det.

Efter att ha förklarat allt detta, säger jag återigen att ni inte bör vara tillfredsställda med att ha tagit en ytlig baiat (trohetsed) i min hand. Den ytliga formen är betydelselös. Gud ser på vad som finns i era hjärtan, och Han kommer att döma er därefter. Se och lyssna! Jag fullgör härmed min uppgift att förmedla, genom att klargöra att synd är ett gift. Förtär inte detta! Olydnad mot Gud är en oren död som ni bör undvika. Be om att ni ska få styrkan till detta. Den som under sin bön inte anser Gud Mäktig till att göra allting, förutom vad Han tidigare uteslutit genom ett löfte, han tillhör inte mitt samfund. Den som inte upphör med lögner och bedrägerier, han tillhör inte mitt samfund. Den som är uppslukad utav världslig girighet och inte ens slänger minsta lilla blick mot det Tillkommande, han tillhör inte mitt samfund. Den som i all sanning inte föredragit sin tro före sitt liv, han tillhör inte mitt samfund. Den som helhjärtat inte överger all slags synd och dålig handling; alltså alkohol, hasardspel, lustfulla blickar, oärlighet, mutor, och som inte avstår allt olagligt handlande, han tillhör inte mitt samfund. Den som inte iakttar de fem dagliga bönerna, han tillhör inte mitt samfund. Den som inte ständigt vänder sig till bön och till att ödjmukt ihågkomma Gud, han tillhör inte mitt samfund. Den som inte överger en dålig vän som har dåligt inflytande på honom, han tillhör inte mitt samfund. Den som inte respekterar sina föräldrar, och som inte lyder dem i allt gott som inte strider mot den Heliga Qur´anen, och är oberörd utav att ta hand om dem, han tillhör inte mitt samfund. Den som inte behandlar sin fru och hennes släktingar med vänlighet och godvilja, han tillhör inte mitt samfund. Den som berövar sin granne minsta lilla goda, han tillhör inte mig. Den som inte önskar förlåta honom som gjort honom illa, och är argsint, han tillhör inte mitt samfund. Varje man eller kvinna som är oärlig mot sin partner, han eller hon tillhör inte mitt samfund. Den som i själva verket inte anser mig vara den Utlovade Messias och den tidens Mahdi, han tillhör inte mitt samfund. Och den som inte lyder mig i allt gott, han tillhör inte mitt samfund. Och den som sitter med våra opponenter och nickar samstämmande med dem, han tillhör inte mitt samfund. Varje äktenskapsbrytare, ohörsamme, fyllo, mördare, tjuv, hasardspelare och oärlig person, mutare, kränksamme, tyrann, bedragare, förfalskare, och alla de som umgås med dem, och som förtalar sina bröder och systrar, och som inte avstår från sina dåliga handlingar, och som inte överger dåligt sällskap, han tillhör inte mitt samfund.

Allt detta är gifter. Du kan inte på något sätt överleva om du förtär dem. Ljus och mörker kan inte samexistera. Den som har en förvrängd natur el invecklad personlighet, och inte är uppriktig mot Gud, kan inte få ta del av denna välsignelse som de renhjärtade mottar. Hur lycksaliga är inte de som renar sina hjärtan och tar bort all orenhet därifrån, och som avger ett löfte om trofasthet med Gud. Det är inte möjligt att Gud ska förödmjuka dem, eftersom de tillhör Gud, och Gud tillhör dem. De kommer att bevaras under alla svårigheter. Dumdristig är han som försöker skada dem, eftersom de är i Guds famn och har Guds stöd. Vem är det som tror på Gud? Endast de som är likt dessa. Likaså är även de dumdristiga, som oroar sig för ohyfsade syndare och elaka människor med onda hjärtan, för han kommer själv förgås. Ända sedan Gud skapade himmel och jord har det aldrig hänt att Han förgjort de goda, utan Han har ständigt utfört stora under för dem och kommer göra så även nu.

Vår Gud innehar enorma och underbara krafter. Vår Gud är en väldigt lojal Gud, och för dem som förblir lojala mot Honom visar Han fantastiska saker. Världen önskar slita dem i stycke, och varje fiende gnider sina tänder mot dem. Men Han, Som är deras Vän, skyddar dem från all fara, och gör dem segerrika i varje fält. Hur lycksalig är då inte han som aldrig överger en sådan Gud? Vi har trott på Honom. Vi har fått lära känna Honom. Enbart Han är hela universums Gud, Som har sänt ner uppenbarelser till mig, och Som visat storslagna tecken för mig, och Som skickat mig som Utlovade Messias av denna tidsepok. Det finns ingen Gud förutom Han, varken i himlen eller på jorden. Dem som inte tror på Honom är berövad från all lycka och övergiven. Vi har mottagit en sådan gudomlig uppenbarelse som lyser likt solen. Vi har sett Honom och insett att Han är världens enda Gud, och att det inte finns någon annan. Hur Allsmäktig och Allt-Upprätthållande är inte den Gud Som vi har funnit! Vilka storartade krafter Han har, som vi fått bevittna. I sanning så är att ingenting omöjligt för Honom, förutom det som strider mot Hans bok och löfte. Så när du ber ska du inte göra likt de ignoranta naturalisterna [en sekt inom islam – övers. anm.], som skapat en egen naturlag i sitt samvete som inte bär stämpeln av Guds bok, eftersom att de är förkastade. Deras böner kommer aldrig att bli hörda. De är blinda, och kan inte se. De är döda och inte levande. De fastslår sina egna lagar inför Gud, och de föreslår begränsingar för Hans krafter och anser Honom vara svag. Så de kommer behandlas i enlighet med deras tillstånd.

Men när du ställer dig upp för bön, så är det grundläggande att du anser Gud vara Allsmäktig. Då kommer din bön att bli hörd, och du kommer se Guds underverk så som vi fått se dem. Och vårt vittnesmål är ingen hörsago, utan det är saker som vi själva bevittnat. Hur kan hans böner bli hörda, och hur ska han kunna få möjlighet att be vid svårigheter vars lösning han anser stå över naturens lagar, då han inte anser Gud vara Allsmäktig? Men o du lycksalige människa! Gör inte således. Din Gud är Han Som hängt upp oberäkneliga stjärnor utan stödjepelare, och Han Som skapat jord och himmel från intet. Misströstar du då om att Han inte skulle kunna hjälpa dig i ditt ärende? Det är endast din misströstan som berövar dig. Vår Gud innehar oberäkneliga fantastiska egenskaper, men endast de som i all ödmjukelse och trofasthet blivit Hans kan inse detta. Han uppenbarar inte sina krafter för dem som inte tror på dem och inte är trofasta och uppriktiga.

Hur olycklig är inte den person som ännu inte förstått att han har en Gud som är Allsmäktig? Vårt paradis är vår Gud; vårt högsta behag finns i vår Gud, för vi har sett Honom, och funnit all skönhet i Honom. Denna rikedom är värd att ta, även om man får ge livet för den. Och denna juvel är värd att förvärva, även om man får överge hela sitt väsen för den. O ni berövade! Rusa mot denna källa, för den kommer att släcka er törst. Detta är livets källa som kommer rädda er. Vad ska jag göra, och hur ska jag inpränta detta glädjebudskap i era hjärtan? Med vilken trumma ska jag göra utrop på torgen om att er Gud finns, så att folk lyssnar? Och med vilken kur ska jag behandla er så att ni öppnar era öron för att lyssna?

Gud är våra planers takbjälk.

Om du blir Guds, så kommer Han sannerligen att bli din. Medan du sover kommer Gud att vara vaken för dig. Du kommer att vara ovaksam över din fiende, och Gud kommer att vaka över honom och fördärva hans planer. Du är ännu inte medveten om din Guds krafter; och om du verkligen visste så skulle du inte uppleva en enda dag av stor världslig sorg. Kan en person som har en skatt gråta över att ett mynt går förlorat, och därutöver även skrika och förgöra sig själv? Om du isåfall vore medveten om denna skatt, nämligen att din Gud kommer att stödja dig vid varje behov, varför tappar du då självbehärskningen på grund utav denna världen? Gud är en kär skatt – uppskatta dess sanna värde, och Han kommer att hjälpa dig vid varje steg. Du är ingenting utan Honom, och inte heller är dina medel och planer någonting utan Honom. Härma inte andra människor som blivit helt beroende utav sina materiella medel. Likt en orm som förtär jord, så har även de förtärt de usla medlens jord. Och likt gamar och hundar förtär as, har även de satt sina tänder i as. De har hamnat långt ifrån Gud, då de dyrkat människor, och ätit fläsk, och använt alkohol likt det vore vatten. Och genom överdrivet användnande av sina tillgångar, och för att inte ha bett om kraft från Gud, så har de blivit livlösa, och den himmelska själen har lämnat dem likt en duva som lämnar sitt näste. Inuti dem finns en spetälska som utgörs utav världslig dyrkan, och som har avskurit deras inre organ. Så bevara er från denna spetälska. Jag förbjuder inte ta till världsliga med måttfullhet, utan jag förbjuder er från att likt andra folkslag bli helt beroende utav dem, och att ni glömmer bort Gud som även förser dessa saker. Om du bara haft ögon så skulle du kunna se att det bara finns en Gud, den ende Guden, och att allt annat är värdelöst. Du kan varken sträcka ut din arm eller vika in den utan Hans tillåtelse. En andligt död person kommer skratta åt detta, men det hade varit bättre för honom om han dött innan detta skratt.

Bevara er från att härma andra nationer.

 Passa er! Efter att ha sett andra nationer, så ska ni inte önska ni vore likt dem; att de haft framgång i sina världsliga betingelser, och ni säger ”Kom, låt oss följa deras fotspår!”. Lyssna och förstå, att de är helt obekanta och obekymrade om Guden som kallar er alla till Sig. Vad är då deras gud? Blott en ödmjuk människa. Just därför har de blivit övergivna i sin likgiltighet. Jag hindrar er inte från att sträva efter världsliga saker, men bli aldrig inte likt dem som anser världen vara allting. Under all Er strävan, vare sig världslig eller religiös, bör ni alltid be Gud om kraft och förmåga, men inte enbart genom torra läppar, utan ni bör fast bekänna att all välsignelse nedkommer från himlen. Ni blir rättfärdiga endast då ni vid varje uppgift och vid varje svårighet, innan det att ni planerar, stänger era era dörrar och faller vid Guds tröskel och ber att ”Vi står inför detta problem, så underlätta det för oss genom Din nåd.” Då kommer den Heliga Anden (Ruh-ul-Quds) att hjälpa er, och en utväg att öppnas för er från vad som är dolt. Ha förbarmande över er själva, och var inte likt dem som helt avskärt sig från Gud och förlitat sig på världsliga medel till den grad att de inte ens säger ”om Gud önskar” för att söka Hans hjälp. Följ inte dem! Må Gud öppna era ögon, så att ni förstår att Gud är alla era planers stöttepelare. Om husets stöttepelare faller, kan de mindre pilastrarna då stå kvar? Nej, utan det kommer falla ned med detsamma, och troligtvis kommer det även förorsaka många liv. Likaså kan era planer inte gå igenom utan Guds hjälp. Om ni inte gör det till er regel att be om hjälp och kraft från Honom, så kommer ni aldrig att ha någon framgång, och ni kommer till slut gå en död i förbryllelse till mötes.

Fundera därför inte varför andra männsikor blivit framgångsrika, även fast de inte känner till Guden som är er Fullkomliga och Allsmäktiga Gud. Svaret till detta är att de p.g.a att ha lämnat Gud har försatts i en prövning. Guds prövning är ibland av en sådan art att den person som lämnar Honom och hängiver sig världsliga nöjen och njutelser, och önskar världens rikedomar, för honom öppnas världens dörrar, och ur en andlig synvinkel förblir han fattig och utblottad. Till sist dör han då han är hjelt uppslukad av världsliga tankar, och kastas in i ett evigt helvete[1]. Och ibland är prövningen av en sådan art att han även misslyckas i denna värld. Men den sistnämnda prövningen är inte lika farlig som den första, eftersom den som hamnar i den förstnämnda prövningen blir mer högmodig. Hursomhelst, så är båda dessa slags människor bland غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ (de som ådragit sig vrede – Qur´anen 1:7). Så eftersom dessa människor är omedvetna om denna Levande och Allt-Upprätthållande Gud, eller rättare sagt obekymrade om Honom, och vänder sig bort från Honom, hur kan de då åtnjuta sann välgång? Välsignad är han som förstår denna hemlighet, och förgord är han som inte begriper den.

Likaså bör ni inte följa filosoferna i denna värld, och ni bör inte anse dem vara hedervärda. Allt de säger är oklokhet. Denn sanna filosofin är den Gud lärt er genom Sin Heliga Skrift. Förgjorda är de som hängivit sig till denna världsliga filosofi, och framgångsrika är de som funnit den sanna kunskapen och filosofin i Guds Bok. Varför följer ni oklokhetens vägar? Ska ni lära Gud något som Han inte känner till? Rusar ni efter de blinda så att de ska visa er vägen? O ni okloka människor! Den som själv är blind, hur ska han visa er vägen? Sann filosofi erhålls enbart från den Heliga Anden, och som ni utlovats. Genom den Heliga Anden kommer ni att få en sådan kunskap som andra inte fått. Om ni sannfärdigt söker, så kommer ni slutligen att finna. Då kommer ni förstå att detta är kunskapen som uppfriskar och ger liv åt era hjärtan, och för er till vetskapens minaret. Den som själv är asätare, varifrån ska han kunna hämta ren föda åt er?

Den som själv är blind, hur ska han kunna visa er vägen? All ren visdom nedkommer från himlen. Så vad letar ni då efter hos världsliga människor? De vars själar svävar mot himlen, endast de är visdomens arvingar. De som själva inte är belåtna, hur ska de kunna tillfredsställa er? Men först och främst är hjärtats renhet betydande; trofasthet och renhet måste komma först. Efter det kommer du att få ta del av allt detta.

Dörren till uppenbarelser är fortfarande öppen.

Tro inte att Gudomliga uppenbarelser inte är möjliga i framtiden, och att de passerat, och att den Heliga Anden inte kan nedkomma nu utan bara gjorde det förr. Och i sanning talar jag om för er att varje port kan stängas, men porten för den Heliga Anden att nedkomma stängs aldrig. Öppna hjärtats portar, så att han ska inträda i dem. Ni avlägsnar er själva från denna sol, då ni stänger fönstret som dess ljusstråle kommer in ifrån. O du oförståndige, res dig upp och öppna detta fönster! Då kommer denna sol att inträda i dig av sig självt, då Gud inte stängt utan rättare sagt ökat vägarna till världens välsignelser för er i denna tid. Förmodar du att Han stängt vägarna till himlens välsignelser för dig, då du var i ett starkt behov utav dem? Verkligen inte, utan denna port har öppnats helt och hållet. Nu har Gud i enlighet med Sin lära, som givits i surah al-Fatihah, öppnat dörrarna för alla de tidigare välsignelserna. Varför vägrar du då att ta emot dem? Törsta efter denna källa, så kommer vattnet att komma av sig självt. Gråt likt ett barn för denna mjölk, så kommer den utav sig självt att nedkomma i brösten. Gör dig förtjänt av förbarmande, så kommer du att förbarmas. Bli ängsliga, så att ni ska tillfredsställas. Skrik ut gång på gång, så att en hand ska ta tag i dig. Hur besvärlig och svår är inte vägen som leder till Gud, men den underlättas för dem som slänger ner sig själva i detta djupa stup med avsikt att dö. Välsignade är de som för Guds skull kämpar mot sitt inre, och olycksaliga är de som kämpar mot Gud för sitt inre och inte agerar i enlighet med Hans vilja. Den som vägrar lyda Guds påbud på grund utav sitt inre kommer aldrig att träda in i himlen. Så försök att bli sådan att inte ens en punkt eller stavelse utav den Heliga Qur´anen vittnar mot dig, så att du inte ställs till svars för det, eftersom minsta lilla synd är värd bestraffning. Tiden är kort, och ditt livs uppgift är ännu inte uppfylld. Färdas kvickt, för kvällen drar sig närmare. Gå upprepat igenom allt som du ska framföra, så att inte något kvarstår och orsakar förlust, eller att allt är orent och värdelöst gods som inte är värt att framföras i ett kungligt hov.

Den Heliga Qur´anens upphöjda ställning.

Jag har hört att många utav er inte alls tror på hadith. Isåfall begår de ett stort misstag. Jag har inte förespråkat en sådan lära, utan min hållpunkt är att det finns tre saker som Gud givit er för er vägledning;

Först och främst är det den Heliga Qur´anen, som lär ut Guds Enhet, Hans Praktfullhet och Hans Storhet, och som beslutar om de meningsskiljaktigheter som finns mellan judar och kristna. Likaså har den Heliga Qur´anen förbjudit er att dyrka någonting annat än Honom, varken människor eller djur; varken sol eller måne, eller någon annan stjärna; inte heller materiella medel eller er själva. Så var på er vakt och ta inte ett enda steg som motstrider Guds lära eller Qur’anens vägledning. Jag säger er i all sanning att den utav er som bortser från ett enda utav Qur´anens sjuhundra påbud, han stänger frälsningens port över sig själv med sina egna händer. Porten för fullkomlig och sann frälsning öppnades genom den Heliga Qur´anen; allt annat var bara dess gestalter. Så läs Qur´anen med reflektion, och ha en sådan djup kärlek för den som du inte visat för någon annan. För liksom Gud har tilltalat mig الْخَیْرُ کُلُّہُ في الْقُرْآنِ, att all välgång finns i Qur’anen; detta är vad som är sanningen. Så beklagliga är de som ger något annat företräde över den. Källan för all er framgång och frälsning finns i den Heliga Qur´anen. Det finns inget andligt behov som inte nämnts däri. Det som kommer bekräfta eller förneka er tro på domedagen är Qur’anen, och det finns ingen annan skrift under himlen som kan vägleda dig utan genom stöd av Qur’anen. Gud har visat stor nåd genom att ha gett er en bok likt denna. Jag säger er i all sanning att om den bok som reciterats för er hade reciterats för de kristna, så hade de inte förgåtts. Och denna gåva och vägledning som man givit er, om den givits till judarna i stället för Toran, så hade vissa sekter utav dem inte förnekat domedagen. Så uppskatta denna gåva som ni mottagit. Detta är en älskvärd gåva; detta är en stor förmögenhet. Om den Heliga Qur´anen inte kommit, så hade hela världen varit likt en smutsig klump av levrat blod. Förvisso är Qur´anen en sådan bok mot vilken all annan vägledning är betydelselös.

Den Heliga Qur´anen kan rena en människa på en vecka, bortsett från om det finns en tendens att avvika från den i form och anda. Den kan göra er likt profeter, bortsett från om ni själva rusar iväg från den. Vilken bok förutom den Heliga Qur´anen har lärt sina läsare denna bön och givit hoppet att:

إِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (1:6)

Allstå visa oss vägen till de välsignelser som visats för de förgångna, som var profeter, sändebud, sannfärdiga, martyrer och rättfärdiga människor. Så stärk er beslutsamhet, och neka inte den Qur´anens kallelse, för den önskar inte bara ge er de välsignelser som gavs till de förgångna, utan Gud avser välsigna er ännu mer. Gud har gjort er arvingar av deras andliga och materiella tillgångar, men ingen kommer att vara er arvtagare ända till Domedagen. Gud kommer aldrig att beröva er från uppenbarelser och tilltal. Han kommer uppfylla alla de välsignelser för er som de tidigare fått. Men den som oförskämt uppdiktar en lögn om Gud, och säger att Guds välsignelse nedkommit över honom fastän den inte alls har gjort det, eller säger att han åtnjutit Guds tilltal; jag säger med Gud  och Hans änglar som vittnen att han förvisso kommer att förgöras, eftersom att han uppdiktat en lögn om Allah och varit bedraglig.

Sunnans förklarande ställning

Det andra medlet för vägledning som muslimerna givits är sunnan, alltså den Helige Profetens (sa) handlingar som han utförde i tolkning av den Heliga Qur´anen. Till exempel finner man inte antalet raka´h av de fem dagliga bönerna; hur många det är i morgonbönen, och hur många det är i de andra bönerna. Men sunnan har tydliggjort allt detta. Låt det inte råda någon oklarhet om att sunnan och hadith inte är en och samma sak, eftersom Haditherna sammanställdes först 100-150 år senare, men sunnan uppstod tillsammans med den Heliga Qur´anen. Efter Qur´anen är det sunnan som har varit ytterst gynnsam för muslimerna. Gud och Profeten (sa) ansvarade enbart för dessa två saker, nämligen att Gud uppenbarade Qur´anen och meddelade skapelsen om Sin önskan genom Sitt ord. Detta var vad Guds lag ansvarade för. Och det heliga Sändebudets (sa) ansvar var att genom sin handling redovisa Guds ord på bästa sätt för folket. Så Sändebudet (sa) demonstrerade det ”verbala” genom ”handling”, och löste gåtorna och dilemmana i olika frågor genom sin sunnah, dvs. handling. Det vore inte korrekt att påstå att denna lösning var beroende av hadith, eftersom islam hade befästs på jorden innan hadith uppkom. Brukade inte folket förrätta böner, eller betala zakát, eller utföra pilgrimsfärden; eller var de omedvetna om tillåtet och förbjudet, innan Haditherna hade sammanställts?   

Hadithernas stödjande ställning

Ja, det tredje medlet till vägledning är hadith, eftersom haditherna framlägger många islamiska ämnen rörande historia och etik och juridik. En annan fördel med hadith är att den är Qur´anens och sunnans tjänare. De människor som inte vördar Qur´anen påstår här att hadith är en beslutande auktoritet över Qur´anen, likt judarna påstod om sina utsagor, men vi anser hadith vara en tjänare till Qur´anen och sunnan; och det står klart att en herres storhet ökar i proportion med antalet tjänare. Qur´anen är Guds ord, och sunnan är det heliga Sändebudets handlingar. Och haditherna är ett stödjande vittne till sunnan. Det vore fel att, Gud förlåte, att säga att haditherna är en beslutande auktoritet över Qur´anen. Om det finns någon beslutande auktoritet över Qur´anen, så är det Qur´anen själv. Haditherna innehar en förutsatt ställning; de kan inte alls vara bedömande över Qur´anen; de är enbart som stödbevis. Qur´anen och sunnan har klargjort allt, och haditherna är endast ett stödjande bevis. Hur kan haditherna bedöma Qur´anen? Qur´anen och sunnan vägledde under en tid då denna tillverkade bedömare inte existerade. Säg inte att haditherna är en bedömare av Qur´anen, utan säg att haditherna är ett stödjande bevis av Qur´anen och sunnan. Hursomhelst är sunnan något som klargör Qur´anens syfte, och med sunnan menas det levnadssätt som den Helige Profeten (sa) fick följeslagarna till att efterleva. Sunnan är inte namnet på de utsagor som sammanställdes i böcker 100-150 år efteråt, utan dessa utsagor kallas hadith. Och sunnan är namnet på de handlingar som från första början ingick i fromma muslimers gärningar; som tusentals muslimer undervisats om. Ja, hursomhelst är även hadither, fastän de flesta utav dem innehar en förutsatt ställning, berättigade att efterlevas då de inte motstrider Qur´anen och sunnan, och att de stödjer Qur´anen och sunnan – då de innehåller en skatt av islamiska rättsfrågor. 

Kriterier för att bedöma hadither som innehåller profetior

Så att inte uppskatta hadith vore att skära av en del av islam. Men om det vore en hadith som motstrider Qur´anen och sunnan, och även motstrider en hadith som överensstämmer med Qur´anen, eller till exempel motstrider en hadith som är från Bukhari, så är en sådan hadith inte godtagbar, eftersom att man genom att godta den måste förneka Qur´anen och alla de hadither som överensstämmer med Qur´anen. Och jag är medveten om att ingen rättrådig person inte skulle våga sig på att tro på en hadith som går emot Qur´anen och sunnan, och även sådana hadither som råder överens med Qur´anen. Hursomhelst bör ni uppskatta haditherna och dra fördel utav dem, eftersom de anknyts till den helige Profeten (sa). Så länge inte Qur´anen och sunnan förkastar dem, så bör inte heller ni förkasta dem, utan ni bör efterleva haditherna till den grad att ingen rörelse och inget avbrott, och ingen handling eller avstånd från en handling, ska vara sådan att ni inte finner stöd till den i hadith. Men om det finns någon hadith som klart motsäger Qur´anens framlagda redogörelse, så bör ni fundera över att få den till att överensstämma. Kanske vore det så att denna motstridighet är på grund utav ert egna misstag? Och om denna motstridighet inte på något sätt försvinner bör ni slänga en sådan hadith, eftersom den inte härstammar från den Helige Profeten (sa). Och om någon hadith är svag [dvs. i förhållande till dess källa], men överenstämmer med Qur´anen, så bör ni godta den eftersom den bekräftar Qur´anen. Och om det är en hadith som utgörs av en profetia, men som enligt de skriftlärda är svag, och denna hadith besannats under er tid eller en förfluten tidsepok, så bör ni betrakta den som en sann hadith; och ni bör anse de skriftlärda, som ansett den vara svag och uppdiktad, vara felaktiga och lögnare. Det finns hundratals sådana hadither som innehåller profetior, och de flesta utav dem är enligt de skriftlärda antingen bristfälliga, uppdiktade, eller svaga. Så om någon utan dessa hadither besannas, och du avslår den genom att säga att ”vi tror inte på den eftersom den är svag, eller att någon utav dess återberättare inte är rättrådig”, så kommer detta isåfall att betraktas vara din egen trolöshet eftersom du förnekat en hadith som Gud visat vara sann. Fundera över om det funnits tusen sådana hadither och de ansågs vara svaga av de skriftlärda, och tusen utav deras profetior besannas – kommer du då anse alla vara svaga och bortslösa tusen bevis för islam? Isåfall skulle du bevisligen vara islams fiende. Och Allah konstaterar: فَلا یُظْھِرُ علی غَیْبِہ أحَدًا إلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَسُوْلٍ (72:28)*. Så till vem kan en sann hadith anknytas till, annat än ett sant sändebud? Vore det inte korrekt, i ett tillstånd av tro, att säga någon skriftlärd haft fel genom att anse en sann hadith vara svag? Eller vore det korrekt att påstå att Gud misstagit sig genom att visa en falsk hadith vara korrekt?

Om en hadith vore svag, samtidigt som den inte går emot Qur´anen eller sunnan, eller om någon hadith som överensstämmer med Qur´anen, så bör ni efterleva den hadithen.

Men man måste vara ytterst försiktig med att efterleva hadither, eftersom det finns många uppdiktade hadither som skapat stor oreda inom islam. Varje sekt har en hadith som är i enlighet med sina doktriner; så att till och med bönen, som är ett absolut och kontinuerligt förrättat påbud, fått olika former genom Hadithernas skiljaktigheter. Vissa yttrar ”Amen” högt, och andra dovt. Vissa läser al-Fatihah efter imamen, andra anser det fördärva bönen. Vissa sammanfogar händerna vid bröstet, andra vid naveln. Den egentliga orsaken till dessa skillnader är haditherna, کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْھِمْ فَرِحُوْنَ * (30:32). Annars så har sunnan förmedlat ett enda sätt, sedan har narrationernas inblandning rört om detta sätt.         

Frigörelse från synd kan endast uppnås med en fullkomlig övertygelse. O ni Guds sökande tjänare! Öppna öronen och lyssna, att det finns ingenting förutom övertygelse som kan frigöra er från synd; övertygelse ger er styrka till att göra goda gärningar; övertygelse gör er till sanna älskare av Gud. Kan du överge synd utan en övertygelse? Kan du överge inre frestelser utan övertygelsens manifestation? Kan du bli tillfredsställd utan övertygelse? Kan du genomgå en sann förändring utan övertygelse? Kan du uppnå någon sann glädje utan övertygelse? Finns det någon försoning eller något ersättningsoffer som kan få dig till att sluta synda? Är Jesus, Marias´ son, sådan att hans uppdiktade blod kan befria en från synd? O ni kristna! Yttra inte en sådan lögn som får jorden till att spricka itu. Jusus var själv beroende av övertygelse för sin frälsning, och han fick övertygelse och blev frälst. De kristna är ytterst beklagliga som bedrar människor genom att säga att ”Vi har blivit frälsta genom Messias´ blod”, fastän de är dränkta i synd från topp till tå. De känner inte till vem deras Gud är, utan deras liv är bekymmerslösa. Vinets berusning härjar i deras huvuden, men de är omedvetna om den heliga berusning som kommer från himlen, och om det liv som man lever tillsammans med Gud, och som är ett resultat av ett fromt liv – detta är de berövade från. Så kom ihåg att utan övertygelse kan du inte komma ut ur det mörka livet, och inte heller kan du finna den Heliga Anden. Välsignad är de som har övertygelse, för att endast de kommer att se Gud. Välsignade är de som befriats från osäkerhet och tvivel, för att endast de kommer befrias från synd. Välsignad är du, då du ges övertygelsens rikedom, för detta kommer vara slutet av dina synder. Synd och övertygelse kan inte gå ihop. Kan du stoppa din hand i ett hål vari du ser en giftig orm? Kan du stå på ett sådant ställe där glödande vulkaniska stenar faller, eller blixtar? Eller där ett blodtörstigt lejon brukar anfalla? Eller där en förödande pest slagit ut som håller på att utplåna mänskligheten? Om du då har en sådan stark tro på Gud som du har på ormen, blixten, lejonet eller pesten, så är det inte möjligt att du då är olydig och följer straffets väg, eller att du bryter din sanna och trofasta relation med Honom.

O ni människor som kallats till dygder och sannfärdighet! Inse med all säkerhet att Guds attraktion endast då kommer att bildas inom er, och att ni enbart kommer att renas från syndens befläckelse, då era hjärtan fyllts med övertygelse. Ni kanske må säga att ni redan har övertrygelse. Så kom ihåg att ni bedrar er själva. Ni har inte alls någon övertygelse, eftersom ni saknar dess bindande konditioner och kriterier. Detta är för att ni inte avstår från synd. Ni tar inte det steg framåt som ni borde ta. Ni fruktar inte som man bör frukta. Tänk själva att den som är övertygad om att det i ett visst hål finns en orm, kan han då stoppa in sin hand däri? Och den som är övertygad om att det i hans mat finns gift, skulle han då kunna äta därav? Och den som ser att det i en viss skog finns tusen blodtörstiga lejon, skulle han då ovarsamt och omedvetet kunna ta ett steg emot den? Så hur kan era händer, era fötter, era öron och ögon, våga sig på att synda, om ni tror på Gud och domedagen? Synd kan inte ha övertaget över en sann övertygelse. Då du ser en brinnande och slukande eld, hur kan du då kasta dig in däri? Övertgelsens väggar når himlen, och dit når inte satan.

Var och en som blivit ren, han har blivit det genom överygelse. Övertygelse ger styrka till att utstå plågor, så pass att den kan avsätta en kung från sin tron och sätta på honom en behövande persons paltor. Övertygelse underlättar varje plåga. Övertygelse visar Herren. Varje syndaförlåtelse är falskt, och varje försoningsoffer är en lögn, och all renhet uppnås endast genom övertygelse. Det som räddar en från synd, och som för en till Gud, och som gör en mer ståndfast än änglarna, är enbart övertygelse, och varje religion som inte kan skänka medel till övertygelse är falsk. Varje religon som inte kan visa Gud genom övertygande medel är falsk. Varje religion som inte innehåller något annat än historier är falsk.

Nöj er inte med historier. Gud existerar även nu likt Han fanns förut, och Hans krafter är de samma som de var förr. Han är kapabel till att visa tecken även nu, likt Han var förut. Varför nöjer ni er då med historier? Den religion vars mirakel endast utgörs av historier är förgjord. Det samfund är förgjort vari Gud inte nedstigit, och som inte renats av Guds hand genom övertygelse. Likt människan dras till sina personliga frestelser när hon får möjligheten, så dras hon till Gud genom de andliga njutelser hon för genom övertygelse, och Hans skönhet berusar henne till den grad att allt annat framstår som förkastligt, och människan befrias från synd endast då hon med övertygelse meddelas om Gud och Hans makt, och på vedergällningen. Omedvetenhet är källan till all orädsla. Han som får en del utav gudomlig kunskap kan inte förbli orädd. Om en husägare får veta att en översvämmning närmar sig, eller om att det börjat brinna kring hans hem, och att det bara finns ett litet utrymme kvar, så kan han inte stanna kvar i det hemmet. Hur kan ni då förbli i ert farliga tillstånd, och påstå att ni tror på gudomlig vedergällning? Så öppna era ögon, och beskåda den gudomliga lag som råder överallt i världen. Var inte likt möss, som alltid går nedåt, utan bli fåglar som svävar högt och föredrar himlens sfär för sig själva. Förbli inte i ert syndiga tillstånd efter att ha tagit botgörelsens trohetsed. Var inte likt ormen som ömsar sitt skinn, men ändå förblir en orm. Kom ihåg döden, för den kommer dig allt närmre, och du är omedveten om den. Försök att bli ren, för människan finner endast den Helige då han själv blir ren.

Vägen till att uppnå renhet är bön som förrättas i sann ödmjukhet.

Men hur kan ni då erhålla denna gåva? Svaret på detta har Gud själv förklarat i den Heliga Qur´anen, där Han säger; وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاۃ ”Och sök Guds hjälp genom tålamod och salát” (2:46). Vad är salat? Det är en bön vari man prisar och helgar, och med tårfyllda ögon ber om förlåtelse, och nedkallar välsignelser över Profeten (sa). Så var inte likt de människorna som endast läser de arabiska orden i sina böner, för deras böner och vädjor om förlåtelse är endast ritualer som saknar verklighet. Så när du ber bör du vid sidan av att recitera dn Heliga Qur´anen, som är Guds ord, och vid sidan av andra böner nedtecknade i Hadith som är den Heliga Profetens (saw) ord, även be andra böner i ditt egna språk i ett gråtfärdigt tillstånd, så att det ska ha en inverkan på ditt hjärta. Lösningen för era kommande prövningar finns i bönen. Du känner inte till vilket öde den kommande dagen bringar dig. Så innan dagen gryr, be i ett ödmjukt tillstånd om att den för med sig välsignelser för dig.

O ni rika, och kungar, och förmögna! Bland er finns det få som fruktar Gud och förblir sannfärdiga i alla Hans vägar. De flesta är sådana att de fäster sina hjärtan till världens tillgångar, och spenderar hela sina liv i denna sysselsättning utan att skänka döden en tanke. Varje rik människa som inte förrättar bönen och som är obekymrad av Gud, alla hans undersåtars synder vilar på hans skuldror. Varje rik person som dricker alkohol, kommer även att bära på synderna för de som är under honom och dricker. O ni visa! Denna världen kommer inte att vara för evigt. Ta vara på er själva. Överge alla överträdelser. Överge allt som berusar. Alkoholdrycker är inte de enda som förgör männsikan, utan opium, ganja, charas, bhang, taree och alla andra droger som är beroendeframkallande, har en skadlig effekt på hjärnan och medför fatala konsekvenser. Så du bör hålla dig borta från dessa ting. Vi kan inte förstå hur du kan använda sådana saker, genom vilka tusentals människor varje år lämnar denna värld. Och straffet i det tillkommande är därutöver.  Var rättfärdig och gudsfruktig, så att din ålder förlängs och du blir välsignad av Gud. För mycket inblandning i lyx, lättja och oansvarsfullt leverne är en förbannelse. Att vara alltför otrevlig och okänslig är att leva ett förbannat liv. Att vara alltför obekymrad av Gud och omedmänsklig mot Hans tjänare är att leva ett förbannat liv.  Varje rik människa bär lika ansvar över utförandet av sina obligationer till Skaparen och sina medmänniskor som en fattig man gör. I själva verket är en rik man mer ansvarig. Hur olycklig är då inte han som för detta korta livets skull vänder sig bort från Gud; som använder otillåtna ting med sådan bekymmerslöshet att de framstår som lagliga för honom. Han som i sin ilska bereder sig för att likt en galning svära och såra, och till och med för att döda, och som i sin passionerade beruselse blir extremt skamlös. Så han kommer inte att finna sann välgång ända tills det att han dör. Mina kära människor! Ni är på denna jord enbart för några få dagar, utav vilka de flesta redan passerat. Så förarga inte er Herre. Även en regering som är missnöjd med dig kan förgöra dig. Så hur skulle du kunna undkomma Guds vrede? Ingen kan förgöra dig om du är rättfärdig i din Herres ögon. Han kommer Själv att skydda dig, och ingen fiende som törstar efter ditt blod kommer kunna tillföra dig någon skada. Annars finns det inget annat skydd för dig, och du kommer få leva i en konstant fruktan för dina fiender, och de sista åren i ditt liv kommer tillbringas under sorg och bedrövelse. Gud blir Själv Beskyddaren för dem som står med Honom. Kom därför till Gud och lämna all slags opposition mot Honom. Neka aldrig att fullgöra de obligationer som Han ålagt dig. Förtryck aldrig hans skapelser, vare sig med hand eller mun, och frukta ständigt för himlens ilska, för detta är den enda vägen till frälsning.

O ni islams lärda! Förhasta er inte med att förkasta mig. Det finns många dolda hemligheter som man inte kan förstå i förhastelse. Ni bör inte bereda er för att avslå en sak då ni hör den, för detta är inte rättfärdighetens väg. Om det inte hade funnits bågra fel hos er, och om ni inte tolkat vissa utsagor (ahadith) på ett felaktigt sätt, då hade Messias ankomst som en skiljedomare (حَکَم) varit meningslös. Det uppdrig ni associerar med Messias ankomst från himlen, nämligen att han skulle ena sina trupper med Mahdi och föra ett krig för att tvångsmässigt konvertera människor till Islam, är något som bringar skam över islams namn. Var i den Heliga Qur´anen står det att krig för att sprida tron med tvång är tillåtet? Å andra sidan säger Allah i den Heliga Qur´anen att لَا إکْرَاہَ فِي الدِّینِ (det finns inget tvång inom religionen) (2:257). Hur kan då Jesus, Marias son, rättfärdiga användandet av tvång?  Hela Qur´anen säger upprepat att det inte finns något tvång i religionen, och den klargör att de strider som bekämpades mot folket under den Helige Profetens (sa) tid inte var för att tvångsmässigt sprida tron, utan:

(i) Antingen att de var som ett straff avsett för de människor som dödat ett stort antal muslimer, och förvisat andra och begått hemska övergrepp, liksom Allah säger:

أُذِنَ لِلذِین یقاتلون بأنھم ظلموا و إن اللہ علی نصرھم لقدیر

Alltså att: tillåtelse har givits dem att slåss, för att de blivit förtryckta, och Allah är Evigt Mätig till att hjälpa dem. (22:40)

 (ii) Eller så var dessa krig försvarsmässiga, utkämpade mot människor som inte lämnade en enda sten ovänd för att utplåna Islam och för att förhindra dess spridning.

(iii) Eller så var bekämpades de för att stifta fred i landet.

Den Helige Profeten (sa) och hans välsignade kalifer bekämpade inget krig utöver dessa tre typer. Islam har uthärdat övergrepp till den grad att något liknande inte går att finna hos andra folk. Vilken slags Messias och Mahdi skulle då dessa vara, som genast efter sin ankomst skulle börja döda människor?

Landets Gaddi-Nashins och Pirzades.

Lika så är de arvtagande överhuvudena av de så kallade spirituella ämbetena oberörda av tron. Dag som natt är de upptagna i sina innovationer, och de har ingen aning om vilken svår period islam genomlider. Om du deltar i deras sammankomster, så kommer du finna dem svingandes över sina instrument, och qawwalis och andra innovationer, istället för den Heliga Qur´anen och Hadith. Men trots detta påstår de sig vara religiösa ledare, och anhängare till den Helige Profeten (sa). Och vissa utav dem bär feminina kläder, och lägger henna och på händerna, och bär armband, och de läser hellre poesi än den Heliga Qur´anen i sina sammankomster. Detta är sådan gammal rost som man inte ens föreställa sig om att den kan avlägsnas. Men hursomhelst kommer Gud att visa Sina krafter och att vara islams Beskyddare.

Vemsomhelst kan påstå att han älskar Gud. Men i verkligheten älskar endast han Gud vars kärlek själv bevittnas utav himlen. Alla påstår sig vara utövare av den sanna religionen, men bara hans relgion är sann som uppnår ljuset redan under detta livet. Alla påstår sig ha blivit frälsta, men endast han är frälst som sett frälsningens ljus redan under detta livet. Så ni bör sträva efter att bli Guds älskade, så att ni därmed skyddas från alla prövelser.

Mina kära medmänniskor! Detta är tillfället för att tjäna tron och dess avsikter. Betrakta stunden som en välsignelse, för sedan kommer den aldrig att infalla igen. Hur kan du förlora hoppet då du följer en utvald Profet? Var sådana förebilder att även änglarna i himlen förvånas över er trofasthet, och så att de välsignar er.

Här sätter jag stopp, och ber att denna min lära ska vara fördelaktig för er, och att en sådan omvandandling sker i era hjärtan att ni blir likt stjärnor på jorden, och att jorden ska upplysas med det ljus ni får från er Herre. Amen!


[1]  Likt den Utlovade Messias (as) skrivit på andra ställen, så menar han här en mycket lång period i helvetet. 

Tio villkor i trohetseden (Bai’at)

1. Den som ansluter sig skall högtidlingen och med uppriktigt hjärta lova att fram till sitt sista andetag avhålla sig från att sätta upp någon jämlike bredvid Gud (shirk),

2. att avhålla sig från falskhet, otukt, ögats överträdelser, korruption, utsvävningar, grymhet, oärlighet, upproriskhet och att stifta ofred /skapa missämja och att inte tillåta sig själv att övermannas av sina begär, hur starka dessa än må vara,

3. att regelbundet be sina fem dagliga böner i enlighet med Guds Budbärares och Sändebuds (Profeten Muhammad) påbud och att försöka sitt bästa för att regelbundet be den frivilliga nattbönen (tahadjud) och nedkalla välsignelser (darud) över Profeten Muhammad. Att göra det till sin dagliga rutin att be Gud om förlåtelse för sina synder, be om styrka från Allah att göra det som är gott (istighfar) med uppriktig kärlek, att komma ihåg Guds, den Högste, barmhärtighet och att lovprisa och lovsjunga Honom,

4. att inte under inflytande av sina impulsiva drifter orsaka någon av Guds skapelser någon som helst skada, varken genom sin tunga, sina händer eller på något annat sätt. Det gäller Guds skapelser i allmänhet och muslimer i synnerhet,

5. att alltid komma att förbli trogen mot Gud i alla livets skiften, i sorg och glädje, i medgång och motgång, i lycka och under prövningar och att alltid foga sig i Guds påbud och hålla sig redo att möta allt lidande och alla slags kränkningar på Hans väg och aldrig vända sig bort från Honom, hur svår sorg som än måtte drabba, utan istället fortsätta sträva framåt,

6. att avhålla sig från seder och syndfulla böjelser och istället helt underkasta sig under den Heliga Qu’ranens lära och att göra Guds ord och den Helige Profetens råd till sina vägledande principer i livets alla skiften,

7. att helt ge upp stolthet och fåfänga för att i stället tillbringa sitt liv i anspråkslöshet, ödmjukhet, gladlynthet, tålmodighet och saktmodighet,

8. att hålla sin religion, trons heder och islams välgång kärare än sitt eget liv, rikedom, heder, barn och alla sina kära,

9. att som regel hålla sig sysselsatt med att tjäna Guds skapade varelser enkom för Hans skull och att anstränga sig för att uppnå det som är det bästa för mänskligheten enligt sin allra bästa förmåga och den styrka som Gud har givit,

10. att ingå ett broderskapsband med denne Guds ödmjuke tjänare och för Guds skull lova lydnad i allting som är tillbörligt och att förbli trogen detta ändamål till sitt sista andetag. Och lova att visa en så hög tillgivenhet när det gäller att respektera detta broderskapsband att dess like inte kan återfinnas i någon annan världslig relation eller i något annat sammanhang som kräver en tillgiven pliktuppfyllelse.

                                                                  (Ishtihar Takmil-i-Tabligh, 12 januari 1889)