Kan muslimer integreras i västerländska samhällen?

Kan muslimer integreras i västerländska samhällen?

[Nedan publiceras ett föredrag av Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Kalif av den globala Ahmadiyya Muslimska Församlingen, som hölls i Hamburg 2012]

Bismillahir-Rahmanir-Rahim (I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges namn)

Alla framstående gäster, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu – må Allahs frid och välsignelser vara över er alla.

Först av allt vill jag uttrycka min tacksamhet till alla de gäster som har accepterat vår inbjudan till att delta i detta evenemang. Många av er är väl förtrogna med vår församling eller har gamla vänskapsband med Ahmadiyyamuslimer, jag är säker på att de av er som har nyligen introducerats till Ahmadiyyaförsamlingen redan utvecklat en stark önskan i sina hjärtan att lära mer om Jama’at. Närvaron av er alla bevisar att ni tror att ingen fara eller hot ligger i att träffa, hålla kontakten med Ahmadiyyamuslimer och att gå till deras
moskéer.

Sanningen är att i dagens klimat, där majoriteten av nyheter och reportage om Islam är extremt negativa, de av er som är icke-muslimer kunde lätt ha utvecklat en oro för att besöka en Ahmadiyyamoské att det kan ha lett till svårigheter eller till och med orsakat stor skada. Men som jag sa, bevisar det faktum att ni deltar i detta evenemang för att ni inte har rädsla för Ahmadiyyamuslimerna och inte anser dem vara ett hot. Det visar att ni värdesätter Ahmadier, tror att de är uppriktiga, anständiga människor precis som er själva och majoriteten av befolkningen.
Samtidigt som jag säger detta, räknar jag inte bort möjligheten att det kan finnas ett litet antal av er som trots kom idag, ändå reserverar er eller har funderingar på att det kan finnas vissa negativa konsekvenser av att delta. Det är möjligt att ni kan vara oroliga att ni sitter bredvid personer med extremistiska tendenser eller tankesätt. Om någon av er har sådana farhågor bör ni avlägsna dem från era hjärtan omedelbart. Vi är ytterst vaksamma i detta avseende och om nu en sådan extremistisk person försöker träda in denna moské eller vårt område, kommer vi vidta kraftfulla åtgärder för att avlägsna dem från byggnaden. Så var säkra att ni är i trygga händer.
Faktum är Ahmadiyya Muslimska Jama’at är en församling där om någon medlem vid någon tidpunkt eller plats visar extremistiska tendenser, bryter mot lagen eller förstör freden, utvisas från Jama’at (församling). Vi är skyldiga att vidta sådana kraftfulla åtgärder på grund av vår absoluta respekt för ordet ” Islam ” som bokstavligen betyder ” fred ” och ” trygghet ”. Den sanna representationen av ordet ”Islam” demonstreras av vår församling.
Tillkomsten av denna verkliga skildring av Islam var faktiskt förutsagd genom en stor profetia av grundaren till Islam, Den Heliga Profeten Muhammadsa för mer än 1400 år sedan. I profetian, sade Den Heliga Profetensa att en tid skulle komma då merparten av Muslimerna skulle glömma Islams verkliga och rena läror. Enligt profetian, vid en sådan tidpunkt skulle Allah skicka en person som en reformator, en Messias och Mahdi, för att åter etablera sann Islam i världen.

Vi, Ahmadiyya Muslimska Jama’at, tror grundaren av vår församling är Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas av Qadian som är just den personen som skickats i uppfyllandet av den stora profetian. Med Allahs nåd har församlingen blomstrat och spridit sig till 202 länder i världen. I vart och ett av dessa länder, har lokalbefolkningen av alla bakgrunder och etniska grupper accepterat Ahmadiyyat. Förutom att vara en Ahmadiyyamuslim, fortsätter de att spela sina roller som lojala medborgare i sina respektive länder. Det ligger ingen motsättning eller konflikt mellan kärleken till Islam och kärleken till sitt land. Faktum är att båda dessa lojaliteter är sammanflätade och kan kopplas samman. Ahmadiyya-
muslimerna, var de än bor är de mest laglydiga medborgarna i hela nationen.
Säkerligen, kan jag säga utan en skugga av tvekan om att dessa egenskaper finns i en god majoritet av medlemmarna i vår Jama’at.

Det är på grund av dessa egenskaper, när Ahmadiyyamuslimerna flyttar från ett land till ett annat, eller i de fall där lokalbefolkningen har konverterats till Ahmadiyyat, Ahmadierna har aldrig några bekymmer för att integreras i sina nya samhällen, inte heller oroar de sig för hur man ska spela sin roll för att främja den breda omfattningen av nationella intressen i sina antagna nationer. Oavsett vart än Ahmadier åker kommer de att älska sina länder som alla sanna medborgare bör göra och kommer att spendera sina liv aktivt genom att åstadkomma förbättringar och framsteg i sin nation. Det är Islam som lär oss att leva våra liv på det här sättet och i själva verket förespråkas inte detta försiktigt , utan befaller oss att vara absolut lojala och hängivna vårt hemland. Sannerligen, Den Heliga Prophetsa betonar särskilt, att älska sin nation är en del av tron för varje sann Muslim. När älskandet av ens land är en grundläggande del av Islam, hur kan då varje sann Muslim uppvisa illojalitet eller svika sin nation och därmed avstå från sin tro? När det gäller Ahmadiyyamuslimerna, när vi har våra stora evenemang ger alla medlemmar i församlingen ett löfte oavsett om de är män, kvinnor, barn eller äldre ställer de sig upp för att ta Gud som deras vittne. I det löftet lovar de att ge sitt liv, rikedom, tid och ära inte bara för religionen men också till sina nationer och länder. Vilka kan vara mer lojala medborgare än de människor som ständigt påminns att tjäna sitt land genom ett löfte som upprepas gång på gång om att ständigt vara redo att göra alla uppoffringar till förmån för sin tro, land och nation?

Frågan kan uppkomma i huvudet på vissa människor som här i Tyskland, de flesta muslimerna här kommer från Pakistan, Turkiet och andra länder i Asien, när det då är dags att göra uppoffringar för sina nationer, kommer de föredra sina ursprungsländer snarare än Tyskland. Därför ska jag förtydliga och förklara att när en person får tysk nationalitet eller nationalitet i något annat land, då blir man en fullvärdig medborgare i denna nation. Jag påpekade just detta tidigare i år när jag höll ett tal på tyska militära högkvarteret i Koblenz. Jag förklarade enligt den Islamiska läran, vad man bör göra om en situation uppstår där Tyskland är inblandat i ett krig mot ursprungslandet för en invandrare som blivit en tysk medborgare.
Om invandraren känner sympati för sitt ursprungsland och menar att det finns en risk för att han önskar att skada Tyskland, bör en sådan person omedelbart avsäga sig sitt medborgarskap eller migrationsstatus och återvända till sitt hemland. Men om han väljer att stanna kvar, då tillåter inte Islam någon form av illojalitet mot landet överhuvudtaget. Detta är en absolut och klar lära. Islam tillåter inte någon form av upproriskt beteende eller att en medborgare planerar att orsaka skada mot sin antagna nation. Om en person arbetar mot sin antagna nation eller orsakar det skada då bör han behandlas som en fiende till staten, en förrädare och ska straffas i enlighet med landets lagar.

Detta klargör situationen som kan uppstå när det gäller en Muslimsk invandrare. I fallet där en lokal tysk eller en person i ett land som konverterat till Islam, ska det vara klart för honom eller henne, att det inte finnas någon annan väg än att visa absolut lojalitet till hans eller hennes stora nation. En annan fråga som ibland ställs är: Vilka åtgärder bör Muslimer som lever i väst ta då när ett västland bedriver krig mot en Muslimsk nation? För att besvara denna fråga vill jag först och främst nämna att grundaren av vårt samfund, Den Utlovade Messiahas, förklarat att vi nu lever i en tid där religionskrig helt upphört. Under historiens lopp fanns tider när krig och strider ägde rum mellan Muslimer och människor av andra religioner. Under dessa slag var målet för ickemuslimer att döda Muslimer och avsluta Islam.

I de flesta tidiga krigen, tog icke-muslimer de första aggressiva stegen som gjorde att Muslimerna inte hade något annat val än att försvara sig och sin religion. Däremot förklarade Den Utlovade Messiahas att sådana omständigheter inte längre existerar, eftersom det inte finns några regeringar idag som deklarerar att föra krig i syfte att avsluta Islam. Tvärtom, finns det en stor religionsfrihet i de allra flesta västerländska och icke-muslimska länder. Vår Jama’at är oerhört tacksam att en sådan frihet existerar, vilket tillåter Ahmadiyyamuslimerna att sprida Islams budskap i icke-muslimska länder. Därför kan vi introducera de verkliga och vackra Islams läror, som är fred och harmoni för västvärlden. Självklart är det på grund av religiös frihet och tolerans som gör att jag kan stå framför er i dag och presentera det sanna Islam. Det är därför tydligt att det inte är fråga om religiösa krig. Den enda situation som kan uppstå är när ett Muslimskt land och ett kristet land eller något annat land deltar i ett icke-religiöst krig.

Hur bör en Muslimsk medborgare som bor i dessa länder, vare sig tillhörande Kristendomen eller någon annan religion, reagera på sådana omständigheter? För att besvara denna fråga, har Islam en gyllene princip, som innebär att en person aldrig borde bidra till grymhet eller förtryck. Alltså, om grymhet eller förtryck bedrivs av ett Muslimskt land bör det stoppas. Om grymhet bedrivs av ett Kristet land bör det också stoppas.

Hur kan en enskild medborgare stoppa sitt eget land från grymhet och orättvisa? Svaret på detta är mycket enkelt. I dagens samhälle, är demokratin utbredd i hela västvärlden. Om bara likasinnade medborgare ser att regeringen agerar på ett förtryckande sätt, då bör man höja sin röst i opposition och försöka styra sitt land till den rätta vägen även en grupp människor kan höja rösten. Om en medborgare ser att landet kränker suveräniteten av en annan nation, då borde man uppmärksamma regeringen och förklara oron. Att stå upp och fredligt förklara din oro är inte ett uppror eller upplopp. I själva verket är det ett uttryck för sann kärlek för sitt land. En medborgare kan inte tåla att se ryktet av sitt land fläckas eller bli vanärat bland det internationella samfundet och så genom att ställa sitt land till svars manifesteras kärleken och lojaliteten mot det.

Såvida internationella samfundet och dess institutioner är berörda, lär Islam att ett land som blir orättvist attackerat, ska andra nationer förenas och försöka stoppa angriparen. Om den aggressiva nationen kommer till sunt förnuft och lämnar, så bör grymma straff och orättvisa beslut inte påtvingas som hämnd eller som ett sätt att dra nytta av situationen. Islam ger därför svar och lösningar till alla tänkbara situationer. Kärnan i den Islamiska läran är att du måste sprida fred, i den utsträckning som Den Heliga Profetensa har definierat en Muslim, en person vars hand och tunga allt fredligt folk är trygga med. Som jag redan har sagt har Islam lärt ut att man aldrig får bidra till grymhet eller förtryck. Det är denna vackra och kloka lära som leder till att en sann Muslim får en position av ära och värdighet inom vilket land han än bor i. Det råder ingen tvekan om att alla uppriktiga och anständiga människor skulle vilja ha sådana fredliga och omtänksamma människor i sitt samhälle.

Den Helige Profeten Muhammadsa har gett Muslimerna en annan vacker lära att leva sina liv efter. Han lärde att en sann troende alltid ska söka efter något som är bra och rent. Han lärde att varhelst en Muslim kommer över ett visdomsord eller något annat ädelt, ska han behandla det som sitt personliga arv. Alltså, med samma beslutsamhet som en person som försöker skaffa sitt rättmätiga arv, borde Muslimerna sträva efter att uppnå och dra nytta av kloka råd och godhet överallt. I en tid när det finns så mycket oro över integrationen av invandrare, är detta en vacker och perfekt vägledande princip. Muslimer har fått lära sig att för att integrera med sina lokala samhällen och utveckla ömsesidig respekt, ska de sträva efter att lära sig om alla de goda aspekterna av varje samhälle, varje region, varje stad och varje land. Det är inte tillräckligt att bara lära sig om sådana värden, utan Muslimerna måste sträva efter att vidta dem i sina egna personliga liv. Detta är riktlinjer som verkligen inpräntar samhörighet och en anda av ömsesidigt förtroende och kärlek. Faktum är att vem kan vara mer fredsälskande än en sann troende, som bortsett från att uppfylla kraven i sin tro, försöker också att anta alla de goda aspekterna av sitt eller någon annan samhälle? Vem kan sprida fred och säkerhet mer än honom?

Tack vare de kommunikationsmedel som finns idag, är världen numera känd som en global by. Detta var något som Den Heliga Profetensa sade ungefär 1400 år sedan, då sade han att en tid skulle komma då världen skulle bli som en och avstånden förkortas. Han sade att tack vare de snabba och moderna kommunikationsmedel, kommer folk kunna se hela världen. I själva verket är detta en profetia av Den Heliga Qur’anen, som han förklarade utförligt. Angående detta, lärde Den Helige Profetensa att när en sådan tid kommer bör människor lära sig att anamma det goda i varandra, på samma sätt som de skulle försöka hitta sin förlorade egendom. Med andra ord kan man säga att alla positiva saker bör antas, medan alla negativa saker bör skys. Den heliga Qur’anen har förklarat detta bud genom att säga en sann Muslim är han som påbjuder gott och förbjuder det onda. Med allt detta i åtanke, kan vilket land eller samhälle säga att man inte kan tolerera eller acceptera sådana fredsälskande Muslimer eller Islam för att vara bland dem?
Förra året fick jag tillfälle att träffa Berlins borgmästare, jag förklaras för honom att Islam lär att man ska behandla alla bra aspekter av en nation som om det var ens egen personliga egendom. Som svar sade han, att om du handlar genom denna läran så finns det ingen tvekan om att hela världen kommer att samverka och stödja dig.

Jag blir ganska förvånad och ledsen när jag hör att det i vissa delar av Tyskland finns folk som hävdar att varken Muslimer eller Islam har förmågan att integreras i det tyska samhället. Visst är det sant att Islam presenteras av extremister eller terrorister som inte har förmågan att integrera med varken något land eller samhälle, än mindre Tyskland. I själva verket kommer en tid säkert när röster kommer höjas mot sådana extremistiska ideologier även i Muslimska länder. Ändå kommer det sanna Islam, som väckts av Den Heliga Profetensa, säkerligen locka alltid uppriktiga och anständiga människor. I denna era, för att återuppliva dom ursprungliga lärorna sände Allah Den Utlovade Messiahas i tjänst till Den Heliga Profetensa ,hans församling praktiserar och predikar det sanna budskapet om Islam.

Låt det stå klart att ingen kan med rätt hävda att sann Islam inte kan integreras i varje samhälle. Sann Islam är det som sprider rättfärdighet, godhet och skyr alla former av ondska och orätt. Sann Islam lär muslimerna att stoppa ondska och grymhet varhelst den existerar. Alltså, snarare är det ingen fråga om misslyckande av integration, utan sann Islam drar naturligt samhället till sig som en magnet. Islam lär att en person ska inte bara sträva efter att få eller önska fred för sig själv, utan bör göra fulla insatser för att sprida fred och harmoni med andra människor med samma längtan som de håller för sig själva. Denna osjälviska inställning är vägen att skapa fred i världen. Finns det något samhälle som inte skulle uppskatta sådana läror och inte skulle godkänna ett sådant synsätt? Förvisso, kan ett bra samhälle aldrig önska att omoral och ondska sprids inom det och det skulle aldrig motsätta sig för att godhet och fred främjas.

När vi definierar ”godhet”, är det möjligt att det kan finnas skillnader i att definiera den mellan en religiös person och en icke-religiös person. Bland aspekterna av godhet och dygd Islam talar om, finns det två övergripande dygder, genom vilken alla andra former av godhet utgår. En är på grund av Allah och den andra på grund av mänskligheten. Även om det finns en skillnad i definitionen när det gäller aspekten mellan en religiös person och en icke-religiös person, när det gäller den andra aspekten som är rätten för mänskligheten finns ingen. Rättigheterna till Allah avser att dyrka och religioner att vägleda sina anhängare. I fråga om de rättigheter som är grund för människan, är det något både religionen och samhället lärt mänskligheten om. Islam lär oss mycket ingående och detaljerat om rättigheterna för mänskligheten och så för att täcka dess läror just nu är omöjligt. Däremot kommer jag nämna några av de viktigaste rättigheter som fastställs genom Islam, som är nödvändiga för fred ska utvecklas inom samhället.

Islam lär att man måste respektera och bry sig om andra människors känslor. Detta omfattar religiösa känslor och känslor i förhållande till allmänna sociala frågor. Vid ett tillfälle, ställde sig Den Heliga Profetensa på en Judisk mans sida efter att denne anmält ett gräl som hade ägt rum mellan honom och en Muslim, i syfte till att motverka religiösa känslor och att bespara känslorna av den Judiske mannen, tillrättavisade Den Heliga Profetensa Muslimen genom att säga att han inte skulle hävda att Den Helige Profetensa var överlägsen Moses, trots medvetenheten att han tagit den sista Lagbärande Boken. Detta var det sätt Den Heliga Profetensa tog hand om andras känslor och etablerade fred i samhället.

En annan stor lära i Islam kräver att rättigheterna uppfylls för de fattiga och utsatta människor. För att kunna göra detta, ska människor söka efter möjligheter att förbättra dom eftersatta delarna i samhället beroende på social ställning. Vi bör sträva efter att hjälpa missgynnade på ett osjälviskt sätt och bör aldrig utnyttja dem på något sätt. Tyvärr, i dagens samhälle skapas projekt eller möjligheter för att synes ”hjälpa” de missgynnade, de är ofta baserade på ett system av kredit där återbetalningen är föremålet för intresse. Till exempel, studenter ges ofta lån för att hjälpa dem att slutföra sin utbildning eller människor tar lån för att starta företag, men det tar dem år eller tom decennier att betala tillbaka. Om de då efter år av ansträngningar eller att en finanskris bryter ut, kan de hamna på den ursprungliga nivån av skuld eller förmodligen i ett ännu värre ekonomisk tillstånd. Vi har bevittnat eller hört talas om otaliga exempel på detta under de senaste åren, då många delar av världen har lidit av en finansiell kris.

Ett påstående som vanligtvis görs mot Islam är att kvinnor inte behandlas på ett rättvist och likvärdigt sätt. Dock saknar denna anklagelse bas och grund. Islam har givit kvinnorna värdighet och heder, jag ska ge ett eller två exempel. Islam gav kvinnan rätten att skilja sig från sin man på grund av felaktigt beteende, vid en tid då kvinnor ansågs enbart vara en egendom eller ägodel. Det är först under det senaste århundradet i den utvecklade världen denna rättigheten etablerats för kvinnor. Vidare gav Islam kvinnor rätt att ärva vid en tid då kvinnor ansågs inte ha någon status eller värde. Denna rätt har också bara kvinnorna i Europa fått i ganska nya tider. Islam lär också om skyldigheterna till sina grannar.

Qur’anen ger en detaljerad vägledning om vem som är din granne och vilka rättigheter de har. Grannar omfattar de som sitter bredvid dig, husen i närheten, inklusive de som du känner, även de som du inte känner och omfattar även de fyrtio husen som omger dig. Dessutom ingår som dina grannar de som du reser med så därför är vi befallda att ta hand om dem. Denna rätt betonades så mycket att Den Helige Profetensa sade att han trodde grannarna skulle ingå bland de föreskrivna arvingarna. I själva verket gick Den Helige Profetensa så långt som att säga att om en person vars granne inte känner sig trygg med denne inte kan klassas som en troende eller en Muslim.

En annan befallning Islam ger är att välbefinnande av andra kräver att alla parter hjälper och stödjer varandra för att uppfylla skyldigheten att hjälpa svaga och utsatta till uppgång och förbättra deras ställning. Således, för att uppfylla denna rollen och att förverkliga dessa läror tillhandahåller Ahmadiyya Muslimska Jama’at primär och högre utbildning i fattiga och eftersatta delar av världen. Vi bygger och driver skolor, som ger stipendier och finansiering av stipendier för högre utbildning så att de som är behövande kan komma till en ställning där de kan stå på egna ben.

En annan befallning av Islam är att man måste uppfylla alla löften och överenskommelser. Detta inkluderar alla löften som man gör med varandra och kräver också att en Muslim måste uppfylla löftet om lojalitet som han gör för sitt land som en medborgare. Detta är något som jag talade om tidigare.

Dessa är bara några punkter som jag har nämnt för att visa er i vilken utsträckning Islam är en så medkännande och kärleksfull religion. Det är av stor sorg, samtidigt med samma styrka som Islam lär och ger råd om fred i världen, är motståndarna till Islam eller de som är obekanta med dess sanna läror höjer ogrundade anklagelser. Som jag har sagt, i denna era sprider Ahmadiyya Muslimska Jama’at och visar Islams sanna budskap. I ljuset av detta skulle jag be dem som har invändningar mot Islam på grund av handlingarna av en minoritet Muslimer, att verkligen ifrågasätta och ställa dessa individer till svars , men man bör inte använda sådana orättvisa exempel för att smutskasta och nervärdera den sanna läran om Islam.

Ni borde inte överväga Islams läror vara farliga, ett hot mot Tyskland eller något annat land. Ni ska inte vara oroliga om huruvida en Muslim kan integreras i det tyska samhället. Som jag redan har sagt, är en klarhet i Islam att det lär Muslimer att anamma alla bra saker, så det är ingen tvekan om att Muslimer kan integrera och leva i varje samhälle. Om någon gör något som strider mot detta, är han bara en Muslim vid namn, men inte anhängare till den sanna läran om Islam. Visst, om Muslimer uppmanas att göra något som inte är rätt eller att bortse instruktionerna av Den Heliga Qur’anen om principerna för anständighet, heligheten av religionen eller att agera mot rättfärdighet, då kan de inte göra det. Men sådana frågor är inte en fråga om integration, utan faktiskt om personlig religiös frihet.

Kränkningen av religionsfriheten är inte bara en fråga för Muslimerna själva att stå upp mot, utan i själva verket står alla uppriktiga, anständiga människor upp och talar mot detta och deklarerar öppet att ingen regering eller samhälle bör inkräkta på personliga religiösa rättigheter. Det är min bön att Tyskland, och faktiskt alla länder som har blivit ett hem för människor av olika nationaliteter och kulturer, visar de högsta normerna för tolerans och respekt för varandras känslor och inställningar. På detta sätt kan de bli fanbärare för de som visar ömsesidig kärlek, tillgivenhet och fred. Detta kommer att vara ett sätt att garantera permanent fred och trygghet i världen, så att världen kan räddas från förstörelse, så som det redan är på väg mot som ett resultat av total avsaknad av ömsesidig tolerans.

Hotet om fruktansvärd förstörelse vilar över oss och för att rädda oss från en sådan förödelse måste varje land, varje individ, vare sig religiös eller inte, måste gå väldigt försiktigt fram. Må varje människa i hela världen att inse denna verklighet. I slutet vill jag än en gång tacka er alla för att ni tagit er tid för att komma, delta och lyssna på vad jag har sagt i dag. Må Allah välsigna er alla. Tack så mycket.

You May Have Missed

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa