Blasfemi, apostasi, terrorism

Blasfemi, apostasi, terrorism

Vad är straffet för blasfemi i Islam?

Det finns inget straff för blasfemi i Islam. Inget sådant straff är föreskrivet i Qur’anen, eller i någon av den Helige Profetens (Allahs frid och välsignelser vare med honom) traditioner. Islam främjar respekt för alla religioner för att skapa fred i samhället, och även om det inte finns något straff för blasfemi så fördömer Islam att man kränker andra människors religiösa känslor (6:109).

Vad är straffet för apostasi i Islam?

Det finns inget straff för apostasi i Islam. Man kan inte finna ett endaste exempel från den Helige Profetens (Allahs frid och välsignelser vare med honom) liv där någon straffats för detta. Islam förespråkar religionsfrihet för alla, och överlåter friheten till var och en att välja religion (109:7). Om detta säger den Heliga Qur’anen: Det finns inget tvång inom religionen. (2:257) Religionsfrihet är därför en central princip inom islam, och den klargör att religionen är en personlig angelägenhet mellan människa och Gud.

Får icke-muslimer komma in i en moské?

Var och en har lov att komma in i en moské, och förväntas vara rena och anständigt klädda. Innan man går in i bönesalen ska man ta av skorna, då de bedjande sätter pannan mot golvet när de ber. Människor av olika trossamfund är tillåtna att be i en moské, så länge de inte tillber avgudar. Ett gott exempel på detta är då profet Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom) tillät en grupp kristna att hålla en gudstjänst i sin moské i Medina (Källa: Zurqani). Islams Ahmadiyya Samfund bygger många moskéer runtom i världen varav Nasir moskén i Göteborg är en, som även är den första moskén i Sverige. Även den största moskén i Västeuropa (Baitul Futuh i London) och den första moskén som byggts i Spanien efter ett 700 år långt uppehåll (Basharat moskén, färdig 1982) byggdes av samfundet.

Vad är Islams syn på terrorism?

Islam är emot terrorism i alla former, då själva ordet Islam bokstavligen betyder fred. Förpliktelsen för muslimer att upprätthålla freden är så djupt förankrad i Islam, att den Heliga Qur’anen beskriver sanna muslimer med orden: Och den Nåderike (Gudens sanna) tjänare är de som ödmjukt vandrar på jorden och när den okunniga tilltalar dem, undviker de dem behagfullt genom att säga: Frid! (25:64)

Vad är Islams syn på lydighet mot landets lagar?

I Islam är det en religiös plikt att följa landets lagar. Den Heliga Qur’anen påbjuder muslimer att inte bara lyda Gud och Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom), utan även den myndighet som de lever under. Det står: O ni som tror, lyd Allah och lyd (Hans) Sändebud och de som har makten bland er. (4:60)

Denna uppgift har tydliggjorts av Hazrat Mirza Masroor Ahmad (ra), den andlige ledaren för Islams Ahmadiyya Samfund, som sade: En sann muslim kan aldrig höja sin röst i hat mot sina medborgare, eller för den delen mot den ledande myndigheten eller tidens regering. Det är en sann muslims ansvar             att han ska förbli lojal och till fullo följa lagarna i det land han är medborgare i. (Föredrag vid invigningen av Baitul Futuh moskén, Västeuropas största moské, oktober 2003)  


Warning: Division by zero in /home/mkasveri/nem/website/imambloggen.se/wp-includes/comment-template.php on line 1520

You May Have Missed

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa